uiltjes KiJi Girly Girly Jewels and Accessories

"Accessories to impress, made with a smile"
uiltjesWorkshops:

Workshop Creative Boys

Workshop Creative Girls

Workshop Stofknopen

Workshop Haaraccessoires


Evenementen:

Creativa Beurs 2015

Creativa Beurs 2016

Bedrijfsgegevens:

Kiji Girly Girly
Onderdeel van Corrina Van Gansbeke
Vlierkensstraat 44
1800 Vilvoorde
Belgi´┐Ż
girlygirly@kiji-jewels.com
Tel: +32(0)479 712 733
BE 0578.763.069


1. Algemeen:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KiJi Girly Girly en op iedere tussen KiJi Girly Girly en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van KiJi Girly Girly. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar via post of e-mail.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. KiJi Girly Girly behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door KiJi Girly Girly erkend.
1.4 KiJi Girly Girly garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering:

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal KiJi Girly Girly bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevord, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij/zij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van KiJi Girly Girly zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door KiJi Girly Girly geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle rechten op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


3. Prijzen:

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.


4. Zichttermijn / Herroepingsrecht:

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7.5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van redenen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij KiJi Girly Girly. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij/zij van zijn/haar herroepinsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt KiJi Girly Girly zich het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt KiJi Girly Girly binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betalingskosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.


5. Gegevensbeheer:

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij KiJi Girly Girly, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van KiJi Girly Girly. KiJi Girly Girly houdt zich aan de Wet Persoonregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 KiJi Girly Girly respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 KiJi Girly Girly maakt in sommige gevallen wel gebruik van ee mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


6. Garantie en conformiteit:

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaandewettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Indien blijkt dat de geleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan KiJi Girly Girly) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan KiJi Girly Girly. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door KiJi Girly Girly gegrond worden bevonden, zal KiJi Girly Girly de geleverde zakn naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vrvangen. Eventuele aansprakelijkheid van KiJi Girly Girly bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van KiJi Girly Girly voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 KiJi Girly Girly is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien:
- Zolang de afnemer jegens KiJi Girly Girly in gebreke is.
- De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/bewerken.
-De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van KiJi Girly Girly en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.


7. Aanbiedingen:

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt KiJi Girly Girly zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aavaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden KiJi Girly Girly slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van KiJi Girly Girly gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 KiJi Girly Girly kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te bergijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, ee kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


8. Overeenkomst:

8.1 Een overeenkomst tussen KiJi Girly Girly en een klant komt tot stand nadat een bestellingopdracht door KiJi Girly Girly op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 KiJi Girly Girly behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteen onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.


9. Afbeeldingen en spoecificaties:

9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van KiJi Girly Girly gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht:

10.1 KiJi Girly Girly is niet aansprakelijk, idnien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan emlke vreemde oorzaak, alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de lectriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingenin door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van KiJi Girly Girly alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 KiJi Girly Girly behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingenop te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is KiJi Girly Girly gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien KiJi Girly Girly bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzondelijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid:

11.1 KiJi Girly Girly is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking (indien aanwezig) en/of raadpleeg de website.


12. Eigendomsvoorbehoud:

12.1 Eigendom van alle door KiJi Girly Girly aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij KiJi Girly Girly zolang de afnemer de vorderingen van KiJi Girly Girly uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer vorderingen van KiJi Girly Girly wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door KiJi Girly Girly geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan KiJi Girly Girly of een door KiJi Girly Girly aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin KiJi Girly Girly haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar me ete nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht KiJi Girly Girly zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekrd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan KiJi Girly Girly.


13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter:

13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
13.2 Vna geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen KiJi Girly Girly en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde kennis, tenzij KiJi Girly Girly er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de rechter.

Algemene Voorwaarden - Privacy - Disclaimer
Je vindt ons op Facebook.

Facebook


Mail ons.

Mail